Regulamin sklepu internetowego herbacianyogrod.com

 

Preambuła

 

1.       Właścicielem, Sprzedawcą, Usługodawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego Herbaciany ogród jest przedsiębiorca Monika Bojanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MJB – Monika Bojanowska z siedzibą w Kobyłce, pod adresem: ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, NIP 527-125-95-40, REGON 380998410, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

2.       Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży, prowadzonej przez Sklep internetowy Herbaciany ogród dostępny pod adresem: herbacianyogrod.com

 

 

§ 1.

Definicje

 

1.         REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy,

2.         STRONA – Kupujący lub Sprzedawca (w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie),

3.         SPRZEDAWCA i/lub USŁUGODAWCA – przedsiębiorca Monika Bojanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MJB – Monika Bojanowska z siedzibą w Kobyłce, pod adresem: ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, NIP 527-125-95-40, REGON 380998410, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

4.         KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem herbacianyogrod.com,

5.         KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca towary za pośrednictwem Sklepu internetowego herbacianyogrod.com, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6.         KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie,

7.         USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z dostępnych w Sklepie funkcjonalności: Konto, złożenie zamówienie za pośrednictwem Formularza zamówienia lub subskrypcja Herbacianego Newslettera,

8.         UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie,

9.         KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 8 działu II POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość,

10.     SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: herbacianyogrod.com,

11.     ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego herbacianyogrod.com oferta zawarcia umowy sprzedaży,

12.     UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego,

13.     KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Herbaciany ogród, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

14.     HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

15.     REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym Herbaciany ogród,

16.     UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego,

17.     TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego Herbaciany ogród,

18.     HERBACIANY NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych nt. własnych towarów,

19.     FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony towar, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

20.     FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego towaru, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia,

21.     DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego,

22.     ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy,

23.     KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę,

24.     INFORMACJA – informacja o towarze, znajdująca się przy zdjęciu towaru, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego towaru, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami,

25.     KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego towarów w celu późniejszego ich zakupu,

26.     ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres wskazany przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji,

27.     PRZEDMIOT UMOWY – wybrane przez Kupującego towary, będące przedmiotem Umowy, w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy towaru przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy towaru,

28.     USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań, takich jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie usługi dostarczania Herbacianego Newslettera, umożliwienie złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),

29.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym,

30.     SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych,

31.     WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego towaru,

 

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 

1.         Sklep internetowy Herbaciany ogród dostępny pod adresem: herbacianyogrod.com prowadzony jest przez Monikę Bojanowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MJB – Monika Bojanowska. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawiono w PREAMBULE do niniejszego Regulaminu.

2.         Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3.         Wszelkie prawa do Sklepu internetowego Herbaciany ogród, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, sklepu internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

4.         Kupujący zawiera ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

5.         Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.         Wszystkie towary oferowane w Sklepie Herbaciany ogród są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi towarów bez wad.

7.         Ceny podane na stronie Sklepu Herbaciany ogród wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

8.         Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym Herbaciany ogród przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową herbacianyogrod.com.

9.         Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

10.     Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Herbaciany ogród jest sprzedaż detaliczna herbaty, kawy, akcesoriów do ich parzenia oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

11.     Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

12.     Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub towaru, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

13.     Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych Użytkownikowi, który podejmuje działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności:

a)   prowadzenie działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub towaru,

b)   prowadzenie działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy,

c)    prowadzenie działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

d)   prowadzenie działalności na szkodę innych Klientów,

e)   prowadzenie działalności naruszającej przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

f)     podejmowanie prób przełamywania zabezpieczeń Strony internetowej Sklepu lub innych działań hackerskich.

14.     Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn, wymienionych w pkt. 13 powyżej, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

15.     Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

16.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

17.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają wymienione przepisy.

 

 

§ 3.

Rejestracja

 

1.         Rejestracja w Sklepie internetowym Herbaciany ogród jest dobrowolna i bezpłatna.

2.         W celu dokonania Rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.         Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest wypełnić formularz w następujący sposób: 

a)        dla zamówienia, dokonywanego przez osobę fizyczną, należy wypełnić następujące dane:

-        imię

-        nazwisko

-        ulica i numer

-        kod pocztowy

-        miasto

-        kraj

-        e-mail

-        telefon komórkowy

b)        dla zamówienia, dokonywanego przez firmę, należy wypełnić następujące dane:

-        nazwa firmy

-        numer NIP

-        ulica i numer

-        kod pocztowy

-        miasto

-        kraj

-        e-mail

-        telefon komórkowy

4.         Oprócz danych wskazanych w pkt. 3 powyżej, użytkownik może wskazać inny adres dostawy oraz wybrać opcję: „Herbaciany Newsletter” z możliwością późniejszej rezygnacji.

5.         Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

6.         W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7.         W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji i niezwłocznego poinformowaniu Sklepu o tym fakcie.

 

 

§ 4.

Zamówienia

 

1.         Informacje o towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

2.         Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3.         Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Herbaciany ogród.

4.         W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.

5.         Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

6.         Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie towary oraz wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy.

7.         Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.

8.         Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

9.         Wysyłka towaru następuje w terminie do 10 dni, licząc od daty złożenia zamówienia.

10.     Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego .

 

 

§ 5.

Sposób płatności

 

1.         Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

2.         Dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców przewidziane są następujące rodzaje płatności:

a)      przedpłata – płatność przelewem na konto: 41150017771017700525510000 – Monika Bojanowska, Kobyłka – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia,

b)     płatność kartą kredytową lub e-przelewem poprzez system płatności elektronicznych obsługiwanych przez przelewy24.pl, operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

c)      za pobraniem – płatność przy odbiorze dostarczonego towaru,

d)     w sklepie stacjonarnym – gotówką lub kartą – przy odbiorze osobistym.

3.         Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5.         Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na stronie Sklepu internetowego oraz są widoczne dla Klienta z poziomu Koszyka.

 

 

§ 6.

Realizacja dostawy

 

1.         Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.

2.         Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

3.         W przypadku wyboru, jako Dostawcy, firmy InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

4.         Zamówienia oznaczone, jako „z odbiorem osobistym”, są odbierane przez Kupującego w sklepie stacjonarnym Herbaciany ogród, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, w godzinach jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 11.00 do 19.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.

5.         Zamówienia są realizowane w dni robocze oraz w soboty tj. od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 19.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

6.         Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez siebie zamówienia.

7.         Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez Strony sposób.

8.         Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze towaru.

9.         W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy podczas zamówienia Kupujący wskazał inną osobę do odebrania towaru, Sklep może zweryfikować dane osobowe osoby odbierającej towar. Weryfikacja taka poprzedzona będzie prośbą o okazanie dowodu osobistego, celem porównania danych wskazanych przez Kupującego w złożonym zamówieniu, a danych osoby, która towar odbiera.

10.     Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w przypadku stwierdzenia ew. uszkodzeń, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za dostawę. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 798 846 844 lub na adres e-mail: sklep@herbacianyogrod.com

11.     Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu, klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 798 846 844 lub na adres e-mail: sklep@herbacianyogrod.com.

 

 

§ 7.

Składanie reklamacji

 

1.         Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.         Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

b)     żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

3.         Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.         Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.         Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6.         Wzór Protokołu reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.         Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

8.         Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@herbacianyogrod.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

9.         Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

10.     Adresem reklamacyjnym jest: Sklep Herbaciany ogród, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka.

 

 

§ 8.

Gwarancja

 

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Jeżeli zakupiony Towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

 

 

§ 9.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży – zwrot Towarów

 

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@herbacianyogrod.com, bądź też listownie na adres: Sklep Herbaciany ogród, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka.

 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar lub towary niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru lub towarów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towaru lub towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności i kosztów wysyłki na numer konta podany przez Klienta w Formularzu odstąpienia od umowy sprzedaży.

 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

§ 10.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.herbacianyogrod.com następujące Usługi elektroniczne:

a)      założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

b)     umożliwienie składania zamówień poprzez odpowiedni Formularz

c)      dostarczanie Herbacianego Newslettera.

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz usługi Herbaciany Newsletter zawarta jest na czas nieokreślony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to komputer z dostępem do Internetu: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s, a także dostęp do poczty elektronicznej.

 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego herbacianyogrod.com, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@herbacianyogrod.com lub pisemnie na adres: Sklep Herbaciany ogród, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@herbacianyogrod.com lub pisemnie na adres: Sklep Herbaciany ogród, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka.

 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 

 

§ 11.

Polityka prywatności

 

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 3. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 4. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@herbacianyogrod.com lub listownie na adres Sprzedawcy: Sklep Herbaciany ogród, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka.

 

 

§ 12.

Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy herbacianyogrod.com wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej stronie.

 4. Sklep internetowy herbacianyogrod.com wykorzystuje następujące pliki cookies:

a)      stałe,

b)     analityczne,

c)      zewnętrzne.

 

 

§ 13.

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, ma prawo do usunięcia swojego Konta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 7. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 8. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 9. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w wybrany sposób:

a)      poprzez formularz kontaktowy

b)     poprzez e-mail: sklep@herbacianyogrod.com

c)      przez telefon: +48 798 846 844

d)     pisemnie na adres: Sklep Herbaciany ogród, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego herbacianyogrod.com.

 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu sklepu internetowego

herbacianyogrod.com

 

 

Protokół reklamacyjny

Imię i nazwisko kupującego: ………………………….
Dokładny adres kupującego: ………………………….
Niniejszym w dniu: …………………………. (dzień/miesiąc/rok)
Zgłaszam reklamację towaru, zgodnie z informacjami poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
protokół nr sporządzony w dniu: ………………………….
Pieczęć firmowa sprzedawcy: ………………………….

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA REKLAMACJI TOWARU

-      Dane nabywcy: ……………………………………………………….…….

-      Data sprzedaży: …………………………………………………………….

-      Data przyjęcia reklamacji: ………………………….………………….

-      Miejsce sprzedaży: …………………………………….………………….

-      Miejsce przyjęcia reklamacji: …………………...…………………….

-      Dane paragonu dokumentującego sprzedaż: ………………………….

-      Nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną identyfikację oraz cena towaru lub usługi: …………………………………………..….

-      Opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie w/w nazwy ………………………….

-      Opis przyczyny i okoliczności reklamacji:

dostarczenie towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem/braki ilościowe/istnienie wady uniemożliwiającej używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem/inne okoliczności……………………………………….…. (odpowiednie podkreślić)

-      Wybór roszczenia: nieodpłatna naprawa towaru/ wymiana towaru reklamowanego na taki sam wolny od wad/ obniżenie ceny/ zwrot zapłaconej ceny przelewem na mój rachunek bankowy (odpowiednie podkreślić)

-      Zwrot pieniędzy na numer rachunku bankowego lub wskazanie w jaki sposób ma nastąpić zwrot …………………………………………………………………………………………………………………….

-      Podpisy: …………………………………. (kupujący) …………………………………. (sprzedający)

Załącznik nr 2

do Regulaminu sklepu internetowego

herbacianyogrod.com

 

….……………………………………………………….

adresat

[nazwa przedsiębiorcy] 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

adres zwrotu towaru

[ulica, miejscowość, kod pocztowy] 

 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: .........................…………………………………………………………………………………………………………………..…………

 

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………………………

 

Data zawarcia umowy …………………………………………………..…

 

Adres Konsumenta …………………………………………………….……

 

Numer rachunku bankowego Konsumenta, na który nastąpi zwrot płatności i kosztów wysyłki …………………………………………………………………………..

 

e-mail kontaktowy

……………………………………………………………………….…….

 

Data: …………………………………….

 

Podpis Konsumenta (tylko w przypadku, gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.........................……………………………